29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Stenogram

Dame i gospodo predlažem da zauzmete mjesta i da počnemo sa radom. Dame i gospodo, narodni poslanici, cijenjeni gosti, gospodo ministri, odnosno gospodine ministre pošto je samo jedan, otvaram 29. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja uobičajeno počinje izvođenjem himne. Za današnju sjednicu pravdalo je odsustvo nekoliko poslanika: Darijana Filipović, Dragan Bogdanić, Obren Petvorić. Gospodin Mirsad Kukić je najavio da će zakasniti i još jedan broj narodnih poslanika nalazi se na sastanku i priključiće se našem radu do 12,00 časova dok završe sastanak sa delegacijom NATO saveza. I jedan broj ministara je najavio odsustvo zbog ranije preuzetih obaveza, kako kažu, neću ih ni čitati sve, na čelu sa predsjedavajućim Savjeta ministara i zbog toga sam posebno pozdravio gospodina Cikotića koji je ovdje jedini iz Savjeta ministara, iako bi trebali da budu na svakoj sjednici svi. Sjednici prisustvuje 28 poslanika u ovom momentu i nadamo se da će ih biti još poslije ove sjednice naredne. U skladu sa članom 167. Poslovnika, prije rasprave o dnevnom redu, na početku svake sjednice poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja. Najave za postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sledeći poslanici: Adil Osmanović ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Vlatko Glavaš ministarki civilnih poslova, Zukan Helez predsjedavajućem Savjeta ministara, Mirko Šarović predsjedavajućem Savjeta ministara, Snježana Novaković-Bursać predsjedavajućem Savjeta ministara, Saša Magazinović predsjedavajućem Savjeta ministara, Jasmin Emrić predsjedavajućem Savjeta ministara, Aida Baručija ministru bezbjednosti BiH, Damir Arnaut predsjedavajućem Savjeta ministara, Branislav Borenović predsjedavajućem Savjeta ministara. Ove najave su u skladu sa članom 168. Poslovnika dostavljene su predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i onom članu Savjeta ministara na koga se pitanje odnosi. U skladu sa našim Poslovnikom i ranijom praksom za ovaj dio sjednice obezbjeđen je direktni TV prenos na BHT1. Vrijeme je da počnemo sa postavljanjem usmenih poslaničkih pitanja. Riječ ima gospodin Adil Osmanović. Izvolite.

Hvala predsjedavajući. Ma nedopustivo je da ne prisustvuju ministri ovdje ovoj sjednici, pogotovo imamo zamjenike ministara trebalo je bar njih ovdje poslati. Moje poslaničko pitanje, kao što ste kazali, se odnosi na Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, odnosno ministru Staši Košarcu. Vijeće ministara BiH na 32. sjednici, održanoj 08.04.2021. godine, pokrenulo je proceduru imenovanje sedam članova Komisije za koncesije BiH i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za provođenje procedure. Šta je ministar uradio za više od godinu dana u provođenju predmetne procedure za imenovanje sedam članova Komisije za koncesije BiH, na osnovu kojeg propisa ste, ako je tačno da ste mimo zaključka Vijeća ministara BiH, poništili javni konkurs za imenovanje sedam članova Komisije za koncesije BiH, u kojoj fazi je trenutno pokrenuti postupak za imenovanje članova Komisije za koncesije BiH, kada namjeravate završiti započeti postupak i ponovo objaviti javni konkurs za imenovanje članova Komisije za koncesije BiH? Da li ste svjesni činjenice, da li ste svjesni činjenja, odnosno ne činjenja i da li ste time uticali na provođenje Odluke Ustavnog suda BiH od 16.07.2021. godine kojom je naloženo Komisiji za koncesije BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci izvrši djelimičnu odluku Ustavnog suda BiH, te obavijesti Ustavni sud BiH o poduzetim mjerama s ciljem izvršenja te odluke, kada je opće poznato da je trenutnim članovima Komisije za koncesije već davno istekao mandat i da postoji nepopunjenost iste u skladu sa važećim zakonom, te nemogućnosti rada i odlučivanja? Hvala, zamolio bi bar da se pismeno dostavi odgovor.

Hvala gospodine Osmanoviću. Nema ministra spoljne trgovine i zamjenika, odgovor će biti dostavljen, gospodine Osmanoviću, pismeno. Riječ ima narodni poslanik Vlatko Glavaš, pitanje ministarki civilnih poslova. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Moje pitanje je ministrici civilnih poslova BiH, glasi – Koliko sredstava u proteklom periodu je i za vrijeme trajanja privremenog finansiranja u vidu pomoći, nagrada ili neke druge vrste novčane stimualcije dodijeljeno, izdvojeno za sportske kolektive i pojedince? Volio bih vidjeti spisak imena i visinu iznosa sredstava izdvojenih za iste, jer to na ovaj način govori da odnos državnih vlasti prema našim najboljim ambasadorima u svijetu nije baš najbolji. Pitanje postavljam iz perspektive čovjeka koji je cijeli život proveo u sportu i koji zna sve lijepe strane sportskog angažmana, naročito kada se nosi dres sa državnim grbom. Hvala lijepo.

Hvala gospodinu Glavašu. Nema ministarke civilnih poslova, ima li zamjenik? Nema ni zamjenika. Insistiraćemo gospodine Glavaš na pismenom odgovoru, je li tako. Nije tu gospodin Zukan Helez jer se nalazi na ovom sastanku sa NATO delegacijom, ukoliko stigne do kraja ovoga daćemo mu riječ. Naredni riječ ima gospodin Mirko Šarović, pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi poslanici vidim da predsjedavajućeg Savjeta ministara nema danas ovdje na sjednici, pa ću ja usmeno da na neki način u ovih par minuta kažem šta je suština mog pitanja, a on će ili odgovoriti pismeno, a nadam se da hoće obzirom na njegovu poznatu ažurnost u tom smislu i ne sumnjam da ćemo dobiti brzi odgovor. Pitanje se odnosi na upravo nadležnost predsjedavajućeg Savjeta ministara, a tiče se poslednjih, rekao bih, zabrana ulaska u BiH licima iz više zemalja, ali i iz Srbije posebno, posebno je to bilo zapaženo u poslednjih nekoliko mjeseci, određenim intelektualcima, građanima Srbije, no nikada nismo dobili adekvatno obrazloženje zbog čega je to što je na neki način izazvalo i komentare, zainteresovanost, pa i rekao bih različite komentare i poglede u cijeloj javnosti posebno u Republici Srpskoj, zbog toga se pitanje odnosi na gospodina Tegeltiju – Šta je on po ovom pitanju preduzeo i da li je tražio reviziju odluka po ovom pitanju o zabranama ulaska državljana Srbije, ali i neki drugih? Zašto? Pa prema članu 9. Zakona o Obavještajnoj agenciji predsjedavajući Savjeta ministara BiH nadzire rad Obavještajne agencije i snosi političku odgovornost za njen rad. Takođe predsjedavajući je na čelu Izvršnog obavještajnog odbora koji treba da održava najmanje jedanput mjesečno sjednice, ima pravo da od Obavještajne agencije i njenog rukovodstva traži sve informacije, kao i reviziju i istragu ako postoji bilo kakva sumnja da je došlo do nekih zloupotreba i nezakonitosti. Upravo to nam treba, znači –Da li je postupak i da li je sve bilo onako kako treba, da li je bilo do bilo kakvih zloupotreba? To po meni, obzirom da nisam obaviješten, a čini mi se ni drugi, za tir mjeseca niste, odnosno nije uspio da raščisti ove stvari, da nas o tome obavijesti, iako sam ga i ja lično pismeno tražio, od njega to tražio kao predsjedavajućeg, govori o rekao bih ili nezainteresovanosti ili nekompetentnosti predsjedavajućeg i neznanju za šta je on sve u ovoj zemlji zadužen. Ovo praktično više nije samo odluka OBA-e, odnosno Obavještajne agencije, nego je praktično, ukoliko ne dobijemo jasan odgovor, i ovo je direktno targetirano i prema gospodinu Tegeltiji i ja od njega tražim da pismeno dostavi odgovor meni, odnosno ovom Predstavničkom domu. Hvala predsjedavajući.

Hvala gospodinu Šaroviću. Nema predsjedavajućeg Savjeta ministara, nema odgovora danas. Riječ ima gospođa Snježana Novaković-Bursać, takođe pitanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Uvaženi predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege moje pitanje je također upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara, s obzirom da ga nema, ja zaista očekujem u što skorijem, što kraćem roku odgovor na ovo pitanje, a s obzirom na njegov i sadržaj mislim da i nije ni moguće ... da se odgovori u pisanoj formi. Naime, moje pitanje glasi – Kojim je rukovodiocima, dakle direktorima i zamjenicima direktora, onda upravnim i nazdornim tijelima agencija i drugih upravnih organizacija, čija su imenovanja u nadležnosti Savjeta ministara, u ovom trenutku istekao mandat? Dakle, molim da mi se dostavi tabelarni pregled imenovanih lica iz nadležnosti Savjeta ministara kojim je mandat istekao, a koji još uvijek vrše funkciju za koju su bili imenovani, uključujući i datume isteka mandata, kao i pregled imenovanih lica kojima će mandat isteći tokom 2022. godone. Zašto ovo pitanje, molim mogućnost za kratak komentar. Potpuno, ko prati političku situaciju, jasno je čiji kadrovi, a naravno i zbog čega, se već godinama štite u, na odgovarajućim pozicijama, iako je nekima od njih dvije, tri, pa i više godina istekao mandat. Vrlo će to biti zanimljivo posmatrati u kontekstu ovih nekih aktuelnih događanja. Međutim, želim da kažem u ovom trenutku da ukažem na nekoliko tih koji po mom mišljenju spadaju u kategoriju bizarno, posebno bizarno ako se posmatra iz ugla nekih koji sebe vole nazivati zaštitnicima države i vladavine prava. Naime, mi imamo određene agencije koje na engleskom kad ih izgovorite imaju u svom nazivu onaj, onu čuvenu riječ intelidžens/intelligence, pa imamo tu isteke mandata u trajanju više godina, što je još bizarnije, svi znamo da nemamo ni adekvatne škole za tako neka imenovanja. Znači, puno je tu situacija, evo recimo i o agenciji jednoj, odnosno službi koja ima obavezu po zakonu da se bavi upravo upravljanjem ljudskim resursima, pričam o Agenciji za držanu službu, kojoj je također istekao mandat i ko je pratio pažljivo revizorske izvještaje koji su nam danas na dnevnom redu vidjećete da i tu imamo egzaktno kršenje zakona. Treća stvar koju želim da ukažem, mi imamo situaciju da je jedan, jedno nadzorno tijelo istekao mandat 2010. godine, da imamo neko privremeno tijelo koje traje već, ne znam, osam godina u statusu privremeno. Prema tome, to je sve zajedno kad dobijemo ovaj tabelarni prikaz, nadam se, jedna lijepa slika nekakve države koju neko misli da se ovako pravi. Hvala lijepo.

Hvala Vama. I naredno pitanje je upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara, riječ ima gospodin Saša Magazinović.

Izvorna nadležnost države nije zdravstvo, ali postoje dvije veoma važne teme gdje je nezamjenjiva uloga Vijeća ministara, a tiče se zdravlja ljudi u BiH. Jedna je legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, koja se isključivo može napraviti ovdje na državnom nivou. A druga je pristupanje Eurotransplantu koje je izuzetno važno i taj proces porazno sporo traje, zapravo zadnja aktivnost je učinjena, prema mojim informacijama, prije 11 godina. Mene je interesovalo i htio sam razgovarati na ovaj način sa predsjedavajućim Vijeća ministara po pitanju ove dvije teme. Znam da je Vijeće ministara nedavno učinilo jedan mali korak naprijed ka legalizaciji kanabisa time što je otklonilo jednu tehničku prepreku, a to je Komisija za sprječavanje zloupotrebe opojnih droga, koja nije bila u punom sazivu, Vijeće ministara je nadopunilo taj saziv i sad je mene interesovalo koja je naredna dinamika i u kojoj mjeri je predsjedavajući Vijeća ministara uključen kao neko ko, za koga znam od ranije da je prijatelj ove inicijative, zagovornik legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. S druge strane kad je Eurotransplant u pitanju sedam je koraka koje jedna država treba preći da bi ljudi iz BiH bili u mogućnosti da ostvare pravo na transplantaciju kako to Eurotransplant omogućava. To je pitanje za mnoge života i smrti i zbog toga prvi korak, koji mi nikad nismo napravili, a to je obično pismo namjere prema Eurotransplantu da država BiH želi da omogući svojim građanima i na ovaj način i da jačamo transplantacijsku medicinu unutar BiH, to, taj prvi korak nikad nije urađen. Mene interesuje – Zašto i šta je u ovom mandatu učinjeno po tom pitanju? A ja koliko znam nije ništa, volio bih da informacija koju imam nije tačna.