21. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 6. 2021

Glasanje

Razmatranje poslaničke inicijative Mire Pekić i Branislava Borenovića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 35. Zakona o Vijeću ministara („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od sedam dana od dana usvajanja ove inicijative donese odluku kojom se poništava postupak javne nabavke koju je objavila Uprava za indirektno oporezivanje BiH za kupovinu postojećeg poslovnog objekta u Banjoj Luci za smještaj zaposlenih u Glavnom uredu i Regionalnom centru u Banjoj Luci, broj: 01-50-1-15-21/21 od 15. 6. 2021; modificiranoj poslaničkoj inicijativi, na način da se na kraju teksta inicijative dodaju riječi:" i da dostavi Zastupničkom domu PS BiH detaljnu informaciju o javnoj nabavci". - Prvi krug